Loading..

ความเป็นมา

          บริษัท เพื่อนช่าง จำกัด (Puenchang Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ผ่านการให้บริการในด้านงานก่อสร้าง การขาย การวางแผนและออกแบบ รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีต (concrete formwork), ชุดนั่งร้าน (scaffolding), อุปกรณ์นั่งร้าน (scaffolding equipment), เทเบิ้ลฟอร์ม (Table Form), โหลดดิ่งแพลตฟอร์ม (Loading Platform), เวทีสำเร็จรูปแบบถอดประกอบ (Stage) นอกจากนี้ยังมีการให้บริการขึ้นลงสินค้าและขนส่ง บริการการรับซ่อมนั่งร้าน รับติดตั้งเวที โครงป้ายชั่วคราว และยังรับซื้อขายสินค้าก่อสร้างมือสอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดเหล็ก เครื่องดัดงอเหล็ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งสินค้าและอุปกรณ์ที่บริษัทเพื่อนช่างได้ให้บริการและจำหน่ายทั้งสินค้าใหม่และสินค้ามือสองที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทานและได้มาตรฐานตามงานก่อสร้าง ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้จริง และได้รับความเชื่อมั่นจากหลายองค์กร และนั่งร้านของบริษัทเพื่อนช่างกำจัด ได้ผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยการรับน้ำหนักได้ถึง 18.30 ตัน

เพื่อนช่าง เพื่อนคุณ

PUENCHANG

สินค้าครบ  คุณภาพดี  มีมาตรฐาน  นำไปใช้งานได้ทันที

 

เห็นภาพรวมของงานด้วยภาพ 3D

          หายห่วงเรื่องการทำงานที่อาจเกิดความผิดพลาด เพราะเรามีทีมงานที่ออกแบบงานด้วยโปรแกรม 3D ให้เห็นภาพรวมของตัวอย่างงานก่อนปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เข้าใจตรงกันและทำงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว และสามารถวางแผนแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

 

อุปกรณ์ได้มาตรฐาน

        ในเรื่องเช่าบริษัทเพื่อนช่างจำกัดของเราหมดห่วงเรื่องสินค้าไม่ได้มาตรฐาน เพราะเรามีทีมงานที่คอยตรวจเช็คความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ทุกชิ้นหลังการใช้งาน และยังมีการบำรุงรักษาทำความสะอาดทุกครั้งหลังการคืนสินค้า เพื่อให้พร้อมใช้ในงานต่อไปและเรายังมีอุปกรณ์ที่เพียงพอที่พร้อมให้เช่าหรือซื้อ ไม่ว่าจะเป็นนั่งร้าน แบบหล่อคอนกรีต อุปกรณ์ยืดล็อคแบบหล่อคอนกรีต รวมถึงเครื่องมือในงานก่อสร้างอีกมากมายที่พร้อมให้บริการในราคาที่ถูกและเหมาะสม ด้วยบริษัท เพื่อนช่าง จำกัด ถือคติที่ว่า ทีมงานบริการด้วยใจ โปร่งใสและเที่ยงธรรม

 

 

บริษัท เพื่อนช่าง จำกัด กับการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

          การนำพาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมกันคิด ร่วมการทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการที่จะนำไปใช้งาน รวมไปถึงการบำรุงรักษาสินค้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัทเพื่อนช่างกับวัตถุประสงค์

          เพื่อให้ลูกค้าใช้สินค้าที่ดีและได้รับความพึงพอใจได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของงานก่อสร้างที่มีคุณภาพและสามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

 

บริษัท เพื่อนช่าง จำกัด กับเป้าหมายในการดำเนินงาน

  •  Time : ต้องลดเวลางานก่อสร้าง และสามารถควบคุมระยะเวลาการทำได้
  • Cost : ต้องลดต้นทุนที่ใช้ในงานก่อสร้าง
  • Quality : ต้องเพิ่มคุณภาพงานก่อสร้างและให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน
  • Safety : ต้องมีความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

 

 

คิ ด ถึ ง ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ที่ ต อ บ โ จ ท ย์ คิ ด ถึ ง   เ พื่ อ น ช่ า ง   เ พื่ อ น คุ ณ