Loading..

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

          บริษัท เพื่อนช่าง จำกัด(Puenchang Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ด้วยการรวมตัวกันของทีมวิศวกรและช่างชำนาญการ เพื่อร่วมคิดร่วมทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลูกค้า ให้ดำเนินการก่อสร้างได้สำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยการผลิตสินค้า คิดค้นนวัตกรรมและรวบรวมสินค้า บำรุงรักษาให้สินค้ามีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน เช่น อุปกรณ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีต(แบบเหล็กใช้แทนไม้แบบ) ชุดนั่งร้าน(scaffolding) อุปกรณ์นั่งร้าน(scaffolding equipment) เทเบิ้ลฟอร์ม(Table Form) โหลดดิ่งแพลตฟอร์ม(Loading Platform) เวทีสำเร็จรูปแบบถอดประกอบ(Stage) นอกจากนี้ยังมีการให้บริการขึ้นลงสินค้าและขนส่ง บริการการรับซ่อมนั่งร้าน รับติดตั้งเวที โครงป้ายชั่วคราว และรับซื้อขายสินค้าก่อสร้างมือสอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดเหล็ก เครื่องดัดเหล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ  เราได้ทดสอบความแข็งแรงของนั่งร้านกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว จึงได้รับความเชื่อมั่นจากหลายองค์กร

 

         เป้าหมายในการดำเนินงานให้กับลูกค้าเพื่อให้งานสำเร็จและนำไปใช้ประโยชน์ตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้

  • Time : ช่วยลดเวลางานก่อสร้าง หรือสามารถควบคุมระยะเวลาการทำงานให้เป็นไปตามแผน
  • Cost : ช่วยลดต้นทุนที่ใช้ในงานก่อสร้างหรือสามารถควบคุมงบประมาณที่กำหนดไว้
  • Quality : ช่วยเพิ่มคุณภาพงานก่อสร้างและให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน
  • Safety : ช่วยให้มีความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

เพื่อนช่าง เพื่อนคุณ

PUENCHANG

สินค้าครบ  คุณภาพดี  มีมาตรฐาน  พร้อมใช้งานได้ทันที

 

เห็นภาพรวมของงานด้วยภาพ 3D

           เรามีทีมงานที่ออกแบบงานด้วยโปรแกรม 3D ซึ่งสามารถทดลองการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในโปรแกรมดังกล่าวก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงในภาคสนามและได้จัดทำวีดิโอของภาพ 3 มิติ ดังกล่าว เพื่อใช้สื่อสารให้ทีมงานก่อสร้างได้เข้าใจในทิศทางเดียวกันจึงทำให้เห็นภาพรวมของงานก่อนปฏิบัติงานจริงเพื่อให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เข้าใจตรงกันและทำงานได้อย่างราบรื่น รวดเร็วและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

 

สินค้าได้มาตรฐาน ใส่ใจการบริการ

      บริการด้วยใจ โปร่งใสและเที่ยงธรรม

   ด้วยทีมวิศวกรและช่างชำนาญการเราได้ผลิตสินค้าและนำไปทดสอบการรับกำลังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากผ่านการใช้งานแล้วทางทีมงานได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ บำรุงรักษา ก่อนนำไปใช้งานในครั้งต่อไป

        เรามีสถานที่และสินค้าให้ลูกค้าได้ทดลองประกอบและติดตั้งก่อนนำไปใช้จริงในภาคสนาม

คิ ด ถึ ง ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ง า น ก่ อ ส ร้ า ง
คิ ด ถึ ง   เ พื่ อ น ช่ า ง   เ พื่ อ น คุ ณ